Proszę czekać...
 Zapraszamy na studia doktoranckie z ekonomii

Oferta studiów doktoranckich z ekonomi

Wydział Ekonomiczno-Społeczny UP w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 uruchamia studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych dofinansowane ze środków UE. Studia doktoranckie trwają 4 lata, są prowadzone w trybie stacjonarnym, przygotowują do obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora ekonomii. Prace doktorskie mają mieć interdyscyplinarny charakter i nawiązywać do innych dyscyplin naukowych.

Rekrutacja

Na studia zapraszamy osoby, które chcą zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni. Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 4.06.2018 r. do 9.07.2018 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:

  • przedstawionych dokumentów,
  • rozmowy z kandydatem,
  • egzaminu z języka obcego lub certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.

Szczegóły rekrutacji są dostępne na stronie http://www1.up.poznan.pl/wes/pl/doktorant/rekrutacja-na-studia-doktoranckie

Stypendium

Dla zakwalifikowanych kandydatów na studia doktoranckie oferujemy podstawowe stypendium naukowe w wysokości 1680 zł miesięczne.

Kontakt

Informacji na temat projektu studiów doktoranckich udziela Jakub Hadyński, tel. (061) 848 71 07, e-mail: hadynski@up.poznan.pl


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia doktoranckie oraz kształcenia zawierają strony:

Informacja dotycząca procedur związanych ze studiami: http://www1.up.poznan.pl/wes/pl/doktorant1

Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Uchwała nr 252/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Studia doktoranckie w ramach programu PO WER

Studia doktoranckie realizowane są w ramach Modułu studiów doktoranckich w projekcie "Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu" w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wirtualny dziekanat


Oferty staży, praktyk i pracy